departament de fiscalitat ficser assessors

Fiscalitat

L’àrea de fiscalitat està especialitzada a fer complir tota la normativa tributaria que recau en l’empresa, així com la confecció de totes aquelles liquidacions siguin de l’índole que siguin. I com assessorament i acompanyament per a explicar i fer comprendre tot l’embull normatiu existent i conduir al contribuent a la tributació més convenient.

Serveis del departament de fiscalitat:
 • Impost sobre el valor afegit (IVA).
 • Assessorament fiscal depenent de les necessitats del client. Assessorament i acompanyament a l’inici de qualsevol aventura empresarial guiant i aconsellant quina és la millor opció a escollir dins del marc tributari existent, ja sigui com a persona física (estimació directa normal, simplificada o estimació objectiva) o com a persona jurídica.
 • Impost sobre les activitats econòmiques (IAE).
 • La tributació dels beneficis de l’empresa a l’IRPF.
 • Planificació tributaria de les persones jurídiques i la seva interrelació amb els socis i administradors que conformen la mateixa.
 • Estudi i seguiment periòdic dels resultats fiscals mitjançant reunions programades.
 • Planificació tancament exercici fiscal (mesos Oct-Nov.)
 • La fiscalitat de l’empresari individual.
 • Confecció de les liquidacions tributàries, trimestrals, així com resums anuals de les declaracions informatives i tributaries, entra d’altres:
  • Declaració de l’ IRPF i Patrimoni.
  • Declaració de l’impost sobre la renda dels no residents.
  • Declaració de l’impost sobre societats.
 • Representació i assistència a inspeccions tributàries així com de requeriments i davant els òrgans de gestió de l’Agencia Tributària.
 • Negociació i sol·licitud d’ajornaments tributaris davant els òrgans de recaptació de l’Agencia Tributaria.
 • Altes i Baixes censals i totes aquelles altres comunicacions que siguin necessàries per la marxa normal de l’empresa o en l’inici de la mateixa.
 • Donacions.

Liquidació d’herències:

 • Planificació i assessorament en la successió familiar.
 • Confecció inventari massa hereditària.
 • Estudi, càlcul, valoració i quantificació dels costos en acceptació de massa hereditària.
 • Liquidació i presentació de l’Impost de successions i donacions.
Vull fer una consulta