gràfics departament comptabilitat ficser
La Societat Patrimonial.

L’anomenada societat patrimonial és una societat mercantil normal i es constitueix a tots els efectes com totes les altres societats (S.L., S.A, etc.). Però, perquè es pugui considerar patrimonial ha de complir uns determinats requisits: que la major part dels seus actius (més del 50%) estiguin constituïts per valors o no estar afecta a cap activitat empresarial.

En la majoria dels casos, l’activitat principal de las societats patrimonials consisteix en la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari. La norma, entén que no existeix activitat quant es realitza l’activitat d’arrendament d’immobles, quan la societat no té cap treballador amb contracte laboral i a jornada complerta.

Si que s’entendrà que es realitza una activitat econòmica quan existeixi almenys una persona empleada al règim general de la Seguretat Social i a jornada complerta. A grans trets, els exposats són, de forma molt resumida, les característica principals d’una societat patrimonial.

Quina és la utilitat de la societat patrimonial?

La utilitat de la societat patrimonial es posa de relleu quant es vol separar la part dels immobles, o altres valors que pugui tenir l’empresa, de la part productiva o d’explotació, doncs tota empresa pot estar exposada a una mala ratxa empresarial i per tant, existeix un risc que un concurs de creditors es pugui emportar els actius generats al llarg del temps.

A nivell tributari, les societats classificades com a patrimonials tenen una sèrie de connotacions pròpies i estan en desavantatge respecte a la resta de societats; doncs a aquestes se’ls hi apliquen les següents restriccions, entre altres:

  • No es podran aplicar l’exempció per evitar la doble imposició sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors.
  • No es podran compensar bases imposables negatives.
  • No es podran aplicar el tipus fixat per a entitats de nova creació.
  • Aplicació més severa de les mesures de transparència fiscal internacional.
  • No es podran aplicar els incentius fiscals establerts per a les empreses de reduïdes dimensions, etc.

Pel que fa a les obligacions mercantils, estan subjectes a les mateixes normes que la resta de societats de capital.

La societat patrimonial pot ser una eina mot útil i segura per salvaguardar el patrimoni empresarial, però abans de prendre qualsevol decisió al respecte caldrà comptar amb la col·laboració i assessorament d’un professional en la matèria.

Ficser Assessors
Fer consulta