dos mans velles agafades

Com planificar una herència 

Tots tenim una data de caducitat, i això si que és una de les poques coses certes que sabem que ens passarà a la vida. Per això, hem de tenir planificat i previst el que passarà als nostres béns en el moment de la defunció, ja siguin molts o pocs.

Una planificació ben feta, pot minimitzar molt l’impacte dels impostos i el més important, evitar conflictes entre els hereus. Si no es planifica l’herència es produeix el que s’anomena la successió intestada, passant a ser hereus les persones que designa la llei.

Els instruments per la planificació d’una herència són:

El testament.

El testament és el document mitjançant el qual una persona deixa la seva voluntat per escrit, indicant com vol que sigui repartida la seva herència quant ell falti. És recomanable reflexionar i deixar molt clara i ben redactada la voluntat de la persona que fa el testament, doncs tots els dubtes que puguin sorgir a l’hora d’interpretar-lo poden ser causa de problemes entre els seus hereus. El testament és la manera més econòmica i senzilla que té una persona per transmetre d’una forma ordenada el seu patrimoni al seus hereus. El testament es pot modificar sempre que es vulgui per part de l’atorgant.

El pacte successori.

És el vehicle ideal per organitzar el patrimoni familiar pensant en la successió, ja que permet ordenar la futura herència fent participar totes les persones implicades (els hereus, dona, fills, etc), per posar-se d’acord i així redactar el contracte amb els pactes que acordin. El pacte successori és irrevocable a excepció que totes les parts estiguin d’acord en modificar-lo. El pacte successori, a diferència del testament, dona molta més seguretat i confiança als hereus.

Planificar la successió sembla un acte senzill, però té una transcendència cabdal per a la bona marxa i entesa entre els hereus en el futur.

Per això es recomana sempre posar-se en mans d’un professional per tal de poder triar la opció mes adient i realitzar la planificació pertinent i, un cop feta, anar a la notaria per a la seva formalització en document públic.

Ficser Assessors
Vull fer una consulta