parella jove en el nou habitatge

TRAMITACIÓ DEL BO SOCIAL JOVE (GENERALITAT DE CATALUNYA)

Quins són els requisits? (es obligació mantenir els requisits durant el termini de la concessió)

 • Tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud (inclòs).
 • Tenir la residencia legal a Catalunya i que l’habitatge constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària durant tot el període pel qual es concedeix l’ajuda.
 • Disposar d’una font regular d’ingressos, d’acord amb els topalls de la convocatòria.
 • Ser titular del contracte d’arrendament.
 • No pagar una renta superior a l’import regulat en la convocatòria.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Fer el pagament per mitjà de transferència bancaria, rebut domiciliat, ingrés al compte, bizum rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiaria del pagament i la mensualitat corresponent.
 • No incorre en cap supòsit de prohibició de ser persona beneficaria de subvencions.
 • Complir les obligacions tributaries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions de la Seguretat Social.

Quina és la documentació necessària?

 • Document d’Identitat vigent.
 • El contracte de lloguer.
 • Volant o certificat d’empadronament.
 • Els rebuts de lloguer pagats des de gener 2022 (tots en un sol fitxer).
 • Full de transferència bancària.
 • La declaració responsable d’ingressos (persones que han començat a treballar 2021 i 2022).
 • Llibre de família, si escau.

L’administració competent, sota autorització expressa del sol·licitant, podrà consultar la següent informació: declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques, informe de vida laboral emes per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formin part de la unitat de convivència, certificat de no tenir deutes.

Import de la subvenció.

La quantia mensual de la subvenció és de 250€ amb el límit de l’import mensual de la renta. Si h ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge, la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual del lloguer. La subvenció s’atorga per dos anys màxim.

No poden ser receptores de les subvencions:

 • La persona sol·licitant que tingui el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat que tingui parentiu per vincle de matrimoni o altre relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors.
 • La persona sol·licitant que tingui domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat sigui sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actuï com arrendadora.
 • Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d’un habitatge, excepte que no en disposi de l’ús i gaudi.
 • Els arrendataris que gestionen o administren l’Agencia, directament a través d’altres administracions publiques o entitats sense ànim de lucre.

Com sabré si me l’han donat?

El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos, un cop transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat ni notificat ca resolució expressa, s’entén desestimada per silenci administratiu.

 

*Aquest document pot estar subjecte a modificacions, no és vinculant i té finalitats informatives

Ficser Assessors

Vull fer una consulta